Основни данни и характеристики

Имунофит N е първият регистриран препарат в Русия, основан на действието на сигналните молекули – многоцелеви стимулатор за зaщитнитс реакции, ръста и развитието на растенията.

Имунофит N е прeдназначен за стимулиране на естествения имунитет на растението по отношение на патогенните гьби, бактерии, вируси и нематоди, а също така регулиране на ръста и развитието на растенията.

Физико-химическа характеристика на препарата

В основата на препарата е етилов естер на арахидоновата киселина – по ISO. Агрегатно състояние – течност;

Цвят – безцветен;

Мирис – слаб, специфичен;

В качеството си на технически продукт се използва смес на стилови естери на висшите мастни киселини, включително етилов естер на арахидоновата киселина. Известно е, че способност за синтеза на арахидоновата киселина имат гъбите – представители на класа Phycomycetes. Разработени са варианти за производство на различни готови форми, съдържащи арахидонова киселина, на основата на култивиране на микроминела Mortierella Alpia. Посочения щам е депониран в общоруската колекция на микроорганизми под No. BKM F-3605 D. Технологията за производство на средства за имунизация и регулиране на ръста на растенията е с патент No. 2075934 от 27.03.1997 г., като препарата непрекъснато се подобрява.

Композицията за имунизацин на растенията от различни патогенни гьби, бактерии, вируси и нематоди е зщитена с патент No. 2075933 от 27.03.1997 г.

Готовата форма на препарата е представена във вид на таблетки, съдържащи смес от етилови естери на висши мастни киселини, в това число арахидонова киселина, антиоксиданти, различни инградиенти и урея.

Токсилогична характеристика на препарата

Перорална и кожна токсичност: при опитите с бели мишки и плъхове летална доза (LD 50) не е установена даже при максимално количество 10000 mg/kg. Кожна токсичност не се наблюдава даже при максимална доза на препарата 2500 mg/kg.

Метаболизъм в организма на бозайниците: арахидоновата и други висши мастни киселини, които са в състава на препарата, се включват в липидния обмен на традиционни за непределните карбонови киселини механизми. 3а справка – смес от стилови естери на арахидоновата, линолеевата, линоленовата и други висши мастни киселини, които се получават от липидите на надбъбречните жлези и задстомашната жлеза на едрия добитък, се използват като литотропно средство за лечение на атеросклерозата при човека.

Токсилогичната арактеристика на компонентите на препарата: всеки от компонентите на препарата Имунофит N, освен карбамида, се използва в хранителната и медицинската промишленост и в тази връзка те са абсолютно безвредни за човека, животните, пчелите и рибите.

Една таблетка Имунофит N (до 0.5g) съдържа 98,5% карбамид.

Хигиенни нормативи и санитарни норми: не се изискват никакви предпазни мерки при използването на препарата поради неговата безопасност.

Биологични свойства на препарата

Спектър на действие: препаратът Имунофит N има ръсторегулираща и антистресова активност и повишава устойчивостта на селскостопанските култури към различни възбудители на болести, причинявани от патогенни гъби, бактерии, вируси и нематоди.

Механизъм на действие: ръсторегулиращата активност се състои в стимулиране на прорастването на семената, ръста и развитието на растенията; антистресовата активност се осигурява за сметка на активизацията на ферментативния апарат на растението; усилването на естествения имунитет на растенията към болести се базира на разкъсване на трофическата връзка между растението-стопанин и патогена по метода на изменение на биохимическия статут на растението под въздействието на сигнални молекули, в качеството на които са молекулите на арахидоновата киселина. В липидните мембрани на клетките етиловите естери се хидролизират, а образуващата се при това арахидонова киселина и нейните метаболити, оказват действие в качеството си на сигнални елиситори.

Период на защитно действие: 15-19 дни, в зависимост от културата, физиологичното й състояние и инфекциозния потенциал.

Селективност: има ръсторегулиращ ефект на всички селскостопански култури, няма избирателно действие, доколкото препаратът индуцира неспецифичната системна устойчивост към различните патогенни комплекси.

Скорост на действие: бързината на проникване на препарата в семената, грудките и растенията е няколко часа. Максимален ефект се достига 7-10 дни след обработката.

Фитотоксичност: препаратът няма фитотоксичност, всички изпитани култури са толерантни към обработката с препарата.

Резистентнoст: възникването на резистентност се изключва, тъй като действието на препарата е насочено към стимулиране на естествените защитни системи на растението, а не на патогена.

Сфера на приложение: регулираща растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на зимната и пролетната пшеница, зимния и пролетния ечемнк, зимната ръж към различните видове кореново гниене, плесента Мiсrodосhium nivale, брашнеста мана, кафявата ръжда, септориозната, перинофорозната петнистост по листата: регулираща растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на трапезното и захарното цвекло към брашнестата мана, церкоспорозата и пероноспорозата; регулираща растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на слънчогледа към различните видове кореново гниене; регулираша растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на граха към плесените, аскохитозата, фузариозата и антракнозата; регулираща растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на елдата към пероноспорозата и аскохитозата; регулираща растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на доматите към бактериозите, алтернариозата, брашестата мана, фитофторозата, септориозата: регулираша растежа и антистресовзта активност и повишаване на устойчивостта на краставиците и дините към брашнестата мана, пероноспорозата, антракнозата; регулираща растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на зелето към бактериозите, пероноспорозата; регулираща растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на морковите: регулираща растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на лука към Botrytis allii пероноспорозата; регулираща растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на ориза; регулираща растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на гроздето към петнистостта, гниенето, оидиума, лъжливата брашнеста мана; регулираща растежа и антистресовата активност и повишаване на устойчивостта на картофите към фитофторозата, алтернариозата, сухото гниене, ризоктониозата, бактериозите, различните видове краста.

СЪВРЕМЕННА ПРЕДСТАВА ЗА СИСТЕМНА ИНДУЦИРАНА УСТОЙЧИВОСТ, РЕГУЛАЦИЯ НА РЪСТА И РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЯТА

Съвременната представа за мунинета предполага формиране на система за продължителна устойчивост на растенията от поражения, причинени от вредни организми.

След обширна изследователска дейност е установено, че най-голямата елиситорна активност имат арахидоновата и ейкозопентаеновата киселини. Факт е, че под въздействието на арахидоновата киселина във високи концентрации (100 mkg/ml, т.е. в порядъка на десет на минус четвърта М и по-висока) произхожда индукция на локална устойчивост. Въздействието на арахидоновата киселина в ниски концентрции (5-10 mkg/ml), т.е. в порядъка на десет на минус осма М и по-ниска) индуцира системна устойчивост, в чиято основа е способността на растителната тъкан по-бързо и по-­интензивно да реагира на внедряването на патогена.

ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ИМУНИЗАЦИЯ С АРАХИДОИОВАТА КИСЕЛИНА

Основните етапи на имунизация с арахидонова киселина в ниски копцентрации могат да бъдат определени като:

 1. Период на нанасяне на елиситора до формиране на сигнала на имунизация.

Продължителност на периода – минути, часове;

 1. Период на формиране на сигнала до получаването му от тъканта:

 2. Период нa преустройство на обмена и структурата на растителната тъкан, продължаващ от получаването на сигнала от клетката до настъпване на имунизация, води до радикалното преустройство на ултраструктурата на клетката.

Продължителност на периода _- от 48 до 96 часа и повече;

 1. Период на собствената имунизация, която може да продължи от няколко седмици до няколко месеца;

 2. Период на постепенно извеждане от състоянието на имунизация (около 2-3 месеца).

Освен индуциране на устойчивостта на растенията към патогените, арахидоновата и ейкозопентаеновата киселини имат ясно изразени ръстостимулиращи и ръстоформиращи действия. Доказано е, че след обработка с тези елиситори се ускорява поникването на растенията, техния ръст във височина и момента на цъфтене; повишава се листовата повърхност; стимулират се процесите на кореновата система; процесът на натрупване на сухо вещество протича по-активно; повишава се озърняването и масата нa зърното; активира се процесът на възстановяване при физическо въздействие, химическата устойчивост, сухо- и студоустойчивост на растенията.

На основата на резултатите от изследвания е предложен начин на имунизация и регулиране на ръста на селскостопанските растения с помоща на Имунофит N, действащото вещество на който е арахидоновата киселина. Препаратът на основата на арахидоновата киселина има огромно предимство при имунизацията на растенията в сравнение с имунизацията с екстракти от патогенни микроорганизми, тъй като не съдържа супресори и антиелиситори, оказващи отрицателно въздействие върху процеса на индуциране на устойчивостта.

Изследванията на механизма на действие на арахидоновата киселина са фундаментални и позволяват да се предложи научнообоснован практически метод на имунизация, регулиране на ръста и развитието на растенията, който е препоръчан за внедряване в селското стопанство

РОЛЯТА НА ИМУНОФИТ N ЗА ЗАЩИТНИТЕ РЕАКЦИИ, РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЯТА

Защитата на растенията се базира основно на използването на средства, които активно унищожават въздействието на вредните организми. Тяхното използване обаче е небезопасно за околната среда, човека, животните, рибите и пчелите. Тази практика на защита на растенията не отговаря на съвременните изисквания, в основата на които трябва да бъде интегрираната защита на растенията, заключаваща се не в тоталното унищожаване на вредните организми, а в динамичното регулиране на тяхната численост до ниво, което не влияе на стопанството. Пълното унищожаване на патогените е не само непродуктивно но и опасно, тъй като в освободените екологични ниши винаги ше се намерят претендент, потенциалната опасност от които е трудно да се предскаже.

Отчитайки механизма на действие на препарата Имунофит N, който е основан на разкъсването на троическата връзка между растението-стопанин и патогена, по метода на корекuия на биохимическия статус на растението под въздействието на сигналните молекули каквито са молекулите на арахидоновата киселина, обработката с Имунофит N на семената, посадъчния материал и вегетиращите растения, довежда до намаляване коефициента на размножаване на патогените. В резултат на това индуцираните растения служат като бариера за разпространението на инфекцията и задържат масовото заболяване на растенията ­епифитопия.

Основните критерии за реализация на съвременната стратегия за защита на растенията са екологичната и икономическата ефективност. В този план препаратът Имунофит N има големи потенциални възможности за реализaцията на програми за интегрирана защита на растенията на базата на изключителните си характеристики:

 1. Не създава заплаха за нарушаване на екологическото равновесие:

 2. Практически е безопасен – безвреден за човека, животните, насекомите, не унишожава полезната растителна микрофлора;

 3. Може да играе основна роля в антирезистентната стратегия (не възниква резистентност при патогените).

 4. Притежава за разлика от традиционните фунгициди и растежни регулатори.

 5. Мултикомплексен ефект:

 • имуностимулираща активност (повишава устойчивостта към различните възбудители на болести);

 • ръсторегулираща активност (след обработка се увеличава енергията на прорастване, съществено се повишава вегетативния ръст на растенията);

 • антистресова активност (помага на растенията да устоят в райони с неблагоприятна климатична обстановка, на замърсени почви след обработка с пестициди, ускорява разлагането на пестипидите в самите растения, повишава устойчивостта към суша и студ).

 1. Препаратът е високоикономичен – една таблетка от 0.5 g е достатъчна за обработката на 1 тон семена или 10 дка посеви.

Отчитайки универсалното действие на арахидоновата киселина като многоцелеви стимулатор на защитните реакции, растежа и развитието на растенията, което с основано на общия механизъм на предаване на сигнала, може да се препоръча единна схема на профилактичната обработка на всички селскостопански култури, състояща се от следните стадии:

 1. Предпосевна обработка на семена, грудки и луковици;

 2. Обработка в периода на пълно поникване и до развитие на репродуктивни органи;

 3. Обработка в периода на образуване и създване на плодовете на растението.

Относителната продължителност на всеки период при отделните селскостопански култури съществено се различава, но схемата на обработка с Имунофит N се запазва. При това първата обработка по време на вегетацията е необходимо да се провежда в срокове до появяването на първите признаци на болести или незначително поражение на растението. Първата обработка в стадий вегетация в оптимални срокове има важно значение, тъй като растението активно реагира на Имунофит. В случай, когато сроковете на обработка са пропуснати, никакво увеличение на кратностите на обработка не може да обезпечи необходимата зашита. В условията на депресивно и умерено развитие на болестта Имунофит N обезпечава пълната зaщита от фитопатогените при условие на реализация на горепосочената схема.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИМУНОФИТ

Препарата Имунофит се прилага при 24 вида селскостопански култури.

Имунофит във формата на таблетки се разтваря в съответно количество вода, в зависимост от растителната култура, след което се извърнша съответната обработка.

В табличен вид са дадени указания за прилагане на препарата върху селскостопанските култури.

КУЛТУРА

Начин и враме за обработка.

Отраничения (кратностна обработките)

Норма на ръзходна препарата

Норма на разход на работния разтвор (литър/ха, литър/кг, литър/тон)

Есенна и пролетна

Пшеница,есенен и

Пролетен ечемик,

есенна ръж

I. Предсеит6ена обработка на семената;

II.

1-во пръскане

Във фаза на братене- вретенене (при съвместно вкарване на хербициди след покълване да се пръска във фаза 25-29);

Пl.

2-ро пръскане

В началото на изкласяване.

1 таблетка на

1 тон семе

1 таблетка на

1 ха посеви

1 таблетка на

1 ха посеви

10-12 л/тон

200-400 л/ха

200-400 л/ха

Слънчоглед

I. Предсеит6ена обработка на семената;

II.

1-во пръскане

Във фаза на пърно поникване

Пl.

2-ро пръскане

В началото на напъпване.

1 таблетка на

1 тон семе

1 таблетка на

1 ха посеви

1 таблетка на

1 ха посеви

10-12 л/тон

200-400 л/ха

200-400 л/ха

Царевица

I.

Предсеит6ена обработка на семената;

II.

Еднокранто пръскане

Във фаза 2-5 леста.

1 таблетка на

1 тон семе

1 таблетка на

1 ха посеви

10 л/тон

200-300 л/ха

Лозя

I.

1-во пръскане

Преди цъфтеж

II.

2-ро пръскане

10-12 дни след първото пръскане

III.

3-то пръскане

15-20 дни след второто пръскане

2 таблетки на

1 ха площ

2 таблетки на

1 ха площ

2 таблетки на

1 ха площ

800-1000 л/ха

800-1000 л/ха

800-1000 л/ха

Домати

I. Предсеит6ена обработка на семената;

II.

1-во пръскане

В начална фаза на напъпване.

Пl.

2-ро пръскане

При цъфтеж на първите чепки

IV.

3-то пръскане

При цъфтеж на третите чепки

1 таблетка на

1 кг семе

1 таблетка на

1 ха площ

1 таблетка на

1 ха площ

1 таблетка на

1 ха площ

2-3 л/кг

300-600 л/ха

300-600 л/ха

300-600 л/ха

Картофи

I. Обработка на грутките преди засаждане или наесен преди прибирането им в хранилището

II.

1-во пръскане

Във фаза пълно поникване

Пl.

2-ро пръскане

Във фаза напъпване-начало на цъфтеж

1 таблетка на

4 тона картофи

1 таблетка на

1 ха площ

1 таблетка на

1 ха площ

28-30 л на 4 тона картофи

300-400 л/ха

300-400 л/ха

Зеле

I. Предсеит6ена обработка на семената (1);

II.

1-во пръскане

Във фаза розетка.

Пl.

2-ро пръскане

Във фаза завиване на кочана

1 таблетка на

1 кг семе

1 таблетка на

1 ха площ

1 таблетка на

1 ха площ

2-3 л/кг

300-500 л/ха

300-500 л/ха

Лук

I. Предсеит6ена обработка на семената или луковииците

II.

1-во пръскане

Във фаза 4-5 листа.

Пl.

2-ро пръскане

30-40 дни след първото пръскане

1 таблетка на

1 кг семе или на 4 тона луковици

1 таблетка на

1 ха площ

1 таблетка на

1 ха площ

28 л/4 тона луковици

300 л/ха

300 л/ха

Моркови

I.

Предсеит6ена обработка на семената

1 таблетка на

1 кг семе

2-3 л/кг

Тиквени

(краставици, дини)

I. Предсеит6ена обработка на семената II.

1-во пръскане

Във фаза 2-4 листа.

Пl.

2-ро пръскане

В началото на цъфтене

IV.

3-то пръскане

Във фазана на масово плодообразуване

1 таблетка на

1 кг семе

1 таблетка на

1 ха площ

1 таблетка на

1 ха площ

1 таблетка на

1 ха площ

2-3 л/кг

300-600 л/ха

300-600 л/ха

300-600 л/ха

Грах

I. Предсеит6ена обработка на семената II.

1-во пръскане

След пълно поникване.

Пl.

2-ро пръскане

При напъпване- начало на цъфтеж

1 таблетка на

1 тон семе

1 таблетка на

1 ха посеви

1 таблетка на

1 ха посеви

10-12 л/тон

300-400 л/ха

300-400 л/ха

Трапезно и захарно цвекло

I. Предсеит6ена обработка на семената(1)

II.

1-во пръскане

Във фаза на разлистване(при съвместно приложение с хербициди след покълване да се пръска при покаррали 3-4 листа)

Пl.

2-ро пръскане

40-45 дни след първото пръскане.

1 таблетка на

1 тон семе

1 таблетка на

1 ха посеви

1 таблетка на

1 ха посеви

2-3 л/кг

200-400 л/ха

200-400 л/ха

Ориз

I. Предсеит6ена обработка на семената(1)

II.

Еднократно пръскане

Във фаза на изкласяване.

1 таблетка на

1 тон семе

1 таблетка на

1 ха посеви

10-12 л/тон

100-200 л/ха

Ябълки

I.

1-во пръскане

При напъпване – розови пъпки

II.

2-ро пръскане

Веднага след цъфтежа

Пl.

3-то пръскане

При връзване и растеж на плодовете (0-30 дни след второто пръскане)

2 таблетки на

1 ха площ

2 таблетки на

1 ха площ

2 таблетки на

1 ха площ

1000 л/ха

1000 л/ха

1000 л/ха

Да не се извършва пръскане преди и по време на дъжд и при роса.

Имунофит N